Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Operacji tej powinno dokonywać się terminowo, co miesiąc lub co kwartał – w zależności od preferencji przedsiębiorcy. Zaliczkę wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Sposób, w jaki oblicza się zaliczkę uzależniony jest od formy opodatkowania obowiązujący daną firmę. Na wysokość podatku dochodowego składają się: rodzaj opodatkowania, wysokość osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Poniżej przedstawiamy zasady obliczania podatku dochodowego obowiązujące w każdej formie opodatkowania.

Podatek dochodowy w skali podatkowej

Rozliczając się z fiskusem przy pomocy skali podatkowej (w tym wypadku obowiązuje 18% od dochodów nieprzekraczających  85 528 zł i 32% od dochodów wyższych od wymienionej kwoty), przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku odliczyć odprowadzone składki zdrowotne. Pierwszym krokiem przy obliczaniu zaliczki jest ustalenie kwoty dochodu, którą jest różnica kwoty przychodów od początku roku i kwoty poniesionych kosztów. Następnie od dochodu odejmuje się stratę z lat ubiegłych i sumę przeznaczonych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne. Otrzymana kwota to dochód podatkowy; należy ją zaokrąglić do pełnych złotych oraz pomnożyć odpowiednio przez 18% lub 32%.  Od tak wyliczonego podatku można odjąć 7,75% wysokości składek zdrowotnych, a następnie zaliczki na podatek dochodowy wpłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić i przekazać fiskusowi.

Obliczanie podatku dochodowego przy podatku liniowym

W tym wypadku obowiązująca każdego przedsiębiorcę wartość podatku liniowego to 19%. Można również odliczyć od przychodów składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku – składki na ubezpieczenie zdrowotne. W pierwszej kolejności oblicza się dochód uzyskany w danym roku i odejmuje się składki wpłacone na ubezpieczenie społeczne, a uzyskany wynik należy zaokrąglić. Tak uzyskany dochód od opodatkowania mnoży się przez 19%. Kolejnym krokiem jest odjęcie 7,75% składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na koniec pozostaje obliczenie różnicy otrzymanej kwoty i zaliczek zapłaconych w okresach poprzednich i zaokrąglenie jej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a podatek dochodowy

Rozliczając się ryczałtowo, zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się odrębnie dla każdego miesiąca lub kwartału (w poprzednich przypadkach wykonuje się to narastająco). Pierwszym krokiem jest obliczenie podstawy opodatkowania, którą uzyskuje się odejmując od przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Następnie należy przemnożyć ją przez obowiązującą dla danego sektora działalności stawkę ryczałtu. Od tak otrzymanej wartości podatku odejmuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaokrągla wynik.

Aby uniknąć błędów w rozliczeniach i odciążyć firmę, można powierzyć rachunkowość firmy zewnętrznemu biurowi rachunkowemu, które przejmie obowiązek obliczania podatku dochodowego.

Źródło: MDDP Outsourcing – Usługi rachunkowe Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here