Masz dług, o który twój wierzyciel się nie upomina? Sprawdź, czy wierzytelność nie uległa przedawnieniu. W zależności od rodzaju zadłużenia obowiązują różne terminy przedawnień. Dowiedz się, jakie warunki muszą zaistnieć, abyś nie musiał spłacać zaległego zadłużenia. Wszystko, co musisz wiedzieć o przedawnieniu długów.

Przedawnienie długu to okoliczność, która pozwala dłużnikowi uniknąć spłaty zobowiązania wobec wierzyciela. Warunkiem kluczowym do zaistnienia przedawnienia jest upłynięcie określonego prawem terminu, w którym wierzyciel nie będzie upominał się o zapłatę (wysyłał wezwań do zapłaty, ponaglał, kierował spraw sądowych). Przykładowo: jeśli otrzymaliśmy mandat za przekroczenie prędkości, nie umilknęliśmy opłaty za nabyty towar lub nie spłaciliśmy karty kredytowej, a wierzyciel nie upomniał się o pieniądze, dług po upływie określonego terminu ulega przedawnieniu.

Kiedy mówimy o przedawnieniu długów?

Aby rozstrzygnąć, czy są podstawy do przedawnienia zobowiązania, kluczowe są dwa czynniki, które muszą zaistnieć równocześnie. Po pierwsze – musi upłynąć termin zapisany w ustawie dla danego rodzaju zadłużenia, po którym sprzedawca nie ma prawa dochodzić zapłaty. Po drugie – w trakcie tego terminu, wierzyciel nie podejmie żadnych czynności związanych z ubieganiem się o zapłatę (np. nie wyśle żadnego wezwania do zapłaty, nie skieruje sprawy do sądu itp.).

Terminy przedawnienia długów

Poszczególne zobowiązania, w zależności od ich rodzaju, posiadają różne terminy przedawnień. Przykładowo – dla długów z tytułu umowy cywilnoprawnej, termin przedawnienia wynosi 2 lata, dla umowy o pracę – 3 lata, a dla umowy przewozu (np. mandat za podróż bez ważnego biletu) – 1 rok. W przypadku umów ubezpieczeniowych, zadłużeń czynszowych czy niezapłaconego podatku od nieruchomości, długi przedawniają się po 3 latach, a niezapłacone składki ZUS i podatek dochodowy mają aż 5-letni termin przedawnienia.

Bieg przedawnienia liczony jest od dnia, kiedy roszczenie staje się wymagalne – czyli zwykle już dzień po upływie ustalonego terminu płatności, możemy zacząć odliczanie terminu, po upływie, którego nasze długi się przedawniają. Ważne: jeśli w dowolnym momencie przed upłynięciem terminu przedawnienia wierzyciel podejmie jakiekolwiek czynności w celu egzekucji długu, (np., wyśle nam wezwanie do zapłaty), bieg terminu przedawnienia zostaje wstrzymany.

Przedawnienie tylko na wniosek dłużnika

Warto pamiętać również o tym, że samo przedawnienie długów nie jest równoznaczne z ich anulowaniem. Dłużnik musi bowiem wystąpić do sądu o uznanie przedawnienia i udokumentować fakt, że dług się przedawnił. Jeśli sąd przyzna mu rację, późniejsza egzekucja długu staje się bezzasadna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here